Kadunud ja jälle leitud

Liivi_UT1992. aastal pidasin Eesti Piibliseltsi esindajana Soome Piibliseltsi aastakoosolekul ettekande meie hõimurahvaste olukorrast usuelu vallas. Juttu
tuli ka liivlastest. Pärast ettekannet pöördus minu poole üks Soome vaimulik, kes oma isa mälestuste kaudu teadis, et kuskil peaks olema terve tiraaž liivikeelseid Uusi Testamente. Uue Testamendi väljaande aluseks oli Kōrli Stalte 1930. aastate tõlge, mille ilmumisele aitas kaasa tema isa sõber Edgar Vaalgamaa; mäletamist mööda oli tõlge tookord ka trükki jõudnud.

Üsna peatselt andis Soome Piibliselts Eesti Piibliseltsile teada, et liivikeelsed raamatud on ühe kiriku kõrvalruumist kastide seest tõepoolest üles leitud. Ilmumisaasta oli 1942. Sõja tõttu ja hiljem nõukogude ajal polnud neid võimalik üle piiri saata ning nii olid nad unustusse vajunud.

Liivikeelse Jumala Sõna jõudmine rahvani kas või pool sajandit hiljem on hea näide sellest, kui vajalik on ringi liikuda ning asjadest rääkida.  Soomlased saatsid testamendid Eestisse ja meie omakorda edasi Läti Piibliseltsi. Oma külaskäikudel Liivi randa olen ka ise liivi keelseid testamente mitmesse raamatukokku viinud ja liivlastele jaganud.

Mõned eksemplarid on saadaval ka veel Eesti Piibliseltsis: ostke, lugege!

Miks on Piiblit keerulisem tõlkida kui teisi raamatuid?

Seppo SipiläPiibel on kristluse püha raamat. Kuna siin sisalduvad tekstid on sündinud kaua aega tagasi, juba antiikajal, kohtub tänane lugeja Piibli lehekülgedel võõrapäraste kultuuride ja eluviisidega. Samas usuvad kogu maailma kristlased, et just selle raamatu tekstid omavad ka praegusaegse inimese jaoks erilist tähendust. Iidse teksti ja päevakajalise sõnumi vaheline pingeväli muudab Piibli eriti põnevaks.
Piibli sõnumi mõistmine on alati seotud keelega. Piiblis on tekste kolmes keeles: aramea, heebrea ja kreeka keeles. Kristlased on asja lahendanud tõlkimise abil. Kirikud pole pidanud vajalikuks oma liikmetele eraldi pühakirja keelt õpetada, nagu mõnedes teistes usundites, vaid kasutusel on pühade tekstide tõlked. Vana Testamendi raamatuid kasutanud algkristlased ei lugenud neid sugugi algsel kujul ehk aramea ja heebrea keeles. Uue Testamendi kirjutajad kasutasid Vana Testamendi kreekakeelset tõlget. Tõlgete kasutamine originaalide asemel tuleneb praktilisest mõtteviisist ja on küll probleemne, aga kirikud on alati olnud seisukohal, et selle positiivsed küljed kaaluvad üles negatiivsed. Võib öelda, et pühade tekstide tõlkimine keeltesse, mida kiriku liikmed ka valdavad, on kristlusele omane. Mida laiemale ristiusk on levinud, seda rohkem on vaja läinud uusi tõlkeid.

Liivikeelsest vaimulikust kirjandusest

liivi_rand_500px
liivi_kaart
2011. aastat tähistatakse rahvusvaheliselt liivi keele ja kultuuri aastana. Liivi aasta tähelepanuväärseks sissejuhatuseks tuleb pidada liivi soost keeleteadlase Valts Ernštreitsi doktoritöö “Liivi kirjakeele kujunemine” kaitsmist Tartu Ülikoolis 2010. aasta lõpul. See väitekiri on läbi aegade esimene liivlase poolt kirjutatud doktoritöö liivi keelest ning samas esmakordne põhjalik ülevaade liivikeelse kirjasõna esimestest raamatutest kuni tänapäevaste väljaanneteni. Doktoritöö esitab sissevaate ka liivikeelsesse vaimulikku kirjandusse, järgnev tutvustus põhinebki V. Ernštreitsi uurimusevastavatel osadel.
Sarnaselt paljude Euroopa rahvastega algab liivlaste kirjakultuur vaimulike teostega. Juba aastast 1525 on teateid liivi-, eesti- ja lätikeelsest luterlikust käsiraamatust, mida pole aga hiljem leitud. 17. ja 18. sajandist on liivikeelsena säilinud ainult käsikirjalisi usutekste, nende hulgas näiteks meieisapalve nii Kuramaa kui ka Liivimaa liivi keeles ja muid lühemaid piiblitõlkeid ning kiriklikke abimaterjale. Esimesed tänapäevani jõudnud liivikeelsed raamatud pärinevad alles 19. sajandi teisest poolest.

Uušši ŠŠana uuendab rahvast

uusishana2011. aasta juuli lopus tähistati Karjalas vienakarjalakeelse Uue Testamendi ilmumist. Uuši Šana trükiarv on 2500, teos ilmus ka kuulatavana mp3 kujul.

„Selles raamatus on kätketud vienakarjalaste rahvuslik tous ja vaimukultuur,“ todes esitlusel Vuokkiniemi külakultuurimajas Karjala valitsuse esindaja Elizaveta Haritonova. Oma tervituse oli saatnud ka peamisi tolkijaid Raissa Remšujeva, meenutades meeskonna tööd nii: „Konša keräytymä yhteh, aina kiäntymä Jumalan puoleh ta molima Häneltä mieltä piäh ta apuo. Joka päivä toistimma: “Anna šie, Tuatto taivahaini, meijän Jumala, jotta Uuvven Šanan viesti tulis oikein kiännetykši.” Ta jotta šiitä tulis teilä, karjalaisilla, šuuri ystävä. Niin, jotta työ šitä tarviččisija niin kun vettä ta leipyä.”

Suur töö sai tehtud mitme organisatsiooni ja paljude koguduste ning toetajate koostöös. Proovitolgetega sai tutvuda juba 1996-2004, mil ilmusid Evangeeliumid ja Apostlite tegude raamat. Muuhulgas trükiti neid kohalikus ajalehes Viena Karjala. Üks tolke arusaadavuse testijaist, Anna Vlassova, leidiski Jumala just seda tööd tehes. Nüüd korraldab ta oma kodukülas piibliringe.

Tänujumalateenistusi peeti 31. juulil Kalevala küla oigeusu ja luterlikus koguduses ning nelipühakoguduses. Uuši Šana jouab lugejateni just kirikute kaudu. Soome keele moodi, aga rohkete vene laenudega vienakarjala murde rääkijaid on umbes 30 000 peamiselt Karjala Vabariigi pohjaosas. Keelt kasutavad rohkem vanemad ja keskealised inimesed, aga nad loodavad, et uus trükis lisab kodumurde populaarsust praegu rohkem vene keelt ja tähti kasutavate noorte seas.

Piiblitõlked hõimurahvaste keeltesse Sügis 2010

Mordva

Ersa keeles jätkub tõlketöö Uue Testamendi ilmumise järel (2006) Vana Testamendi kallal. Mokša töörühm tõlgib Uue Testamendi kirju ja Ilmutusraamatut, kogu Uus Testament valmib loodetavasti kahe aasta pärast.

MARI

Niidumari murdes ilmus Uus Testament 2008. a, praegu on käsil Vana Testamendi tekstide tõlkimine. Mäemari töörühm on jõudnud Apostlite tegude raamatuni, Uus Testament tervikuna peaks ilmuma lähiaastail.

UDMURDI

Vana Testamendi raamatud on tõlgitud, tekstide toimetamisele kulub veel 1-2 aastat. Enne kui kogu Piibel udmurdi keeles ilmavalgust näeb, vaadatakse uuesti läbi ka 1997. a avaldatud Uus Testament.

KOMI

Pärast 2008. a ilmunud sürjakomi keelset Uut Testamenti läheb Vana Testamendi tõlkimisega veel aega, kuid Psalmide raamatu ilmumist võib oodata juba lähiajal. Permikomi keeles võib Uut Testamenti oodata paari lähema aasta jooksul.

HANDI

Handi keeles on seni ilmunud laste piiblilood ja Markuse evangeelium, mida võib nüüd kuulata ka mp-3 abil. Tõlketöö jätkub Luuka ja Matteuse evangeeliumi kallal.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn