Misjoniteoloogia

Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud   5_arvosurvo_200pxkõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." Mt 28:18-20

Nõukogude perioodil maatasa tehtud, otsekui elusalt maetud Ingeri Kirik on siiamaani suhteliselt väike, kuid talle on Jumala poolt antud suur ülesanne: algatada misjonitööd Uurali rahvaste keskel ja laiemaltki, kuni Siberi ja Kaug-Idani välja. Praegu on siin jumalateenistustel vene keele kõrval kasutusel umbes kümmekond teist keelt, millest üle poole on meie hõimukeeled.

Jumalal on kõigele oma täpne aeg, ehkki meie inimliku mõõdupuu järgi Tema abi tihti hilineb. Meiegi oleme saanud seda kogeda oma rahva ja kiriku saatuses, aga laiemaltki. Jumal on see, kes kogu maailma saatust valvab ja ka juhib: Sel päeval sa ütled: „Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind. Vaata, Jumal on mu pääste! Ma olen julge ega karda, sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul, ja tema oli mu päästja." Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Ja sel päeval te ütlete: „Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on kõrge! Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal! Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik, sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!" (Js 12:1-6)Seda tõestab ka sõnum, mis kõlas Karjala Petroskoi koguduses 1988. a Soome teoloogi Lennart Pinomaa kaudu: „1992. aastal on taas olemas Ingeri Kirik ja Eestigi on siis iseseisev!" Sõnum täitus täpselt: meie Kiriku iseseisvus taastati 1. jaanuaril 1992. Ka Eesti oli juba neli kuud jõudnud ehitada oma elu iseseisvana. Usun ja kogengi, et ka Venemaale ja selle rahvastele tahab Jumal pärast 70 aastat kestnud ateismiperioodi anda uusi vaimulikke ülesandeid.

Püha Sõna on prohvetlikult kuulutanud vabadust, mida Jumal kõigile rahvastele ja hõimudele pakub: vabadust surma, patu ja selle maailma vaimu ahelaist. Kõrgeim vabaduse vorm ongi hinge ja vaimu vabadus! Misjon ei tähenda liikumist põhjast lõunasse, Euroopast Aafrikasse või Aasiasse. Misjoni olemus on liikveleminek valgusest ja koos valgusega pimeduse keskele, et seda võita. Niimoodi on esimene misjoniobjekt inimese enda süda ja hing, sest pimedust leidub iga langenud inimese sisemuses.

Jeesus ütleb: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad ..." Evangeeliumi kuulutamisega ei kutsu ta rahvaid ja hõime ebamääraseks kirjuks rahvajõuguks sulatama, nii nagu omal ajal prooviti poolvägisi „luua" nõukogude rahvast. Kristus kutsub meid kuulutama rahvaile just nende rahvastena: „Tehke Minu jüngriteks kõik rahvad ...". See tähendab ka seda, et igal rahval peaks olema võimalus kuulda päästesõnumit tema enda keeles. Kristlastena ehk Kolmainu Jumalasse uskujaina ning Püha Piibli autoriteedi tunnistajaina oleme üks rahvas, hoolimata eri konfessioonidest ja keeltest. Täiuslikuks saab see ühtsus lõplikult siiski alles Taevariigis!

Iga rahva pöördumine Kristuse poole on üldiselt pikaajaline protsess, mille jooksul rahvuslik usund, paganlus, taandub pelgalt mütoloogiaks ehk legendide kogumikuks. Nii näiteks on tänapäevaste muinasjuttude juured tihti just muinasusundis. Neil lugudel on igas kultuuris oma roll, aga ka omad piirid. Kristlikuks saanud rahva rahvuskultuur saab ülalmainitud protsessis otsekui mäeks ehk aluseks, millele laskubki Kristuse Rist. Kui evangeeliumi sõnum tungib sügavale rahva vaimsusse, hakkab see kogu rahva hingeelu õnnistavalt muutma ja valitsema. Tänapäeval tunnistatakse kiriku poolt möödunud sajanditel tehtud vigu, kui sõnumi kuulutamisel tihti ei arvestatud rahvakultuuri koodidega, rahva enda vaimulaadiga.

Juba iidsel ajal hakkas inimkonna hinges ja vaimus hämarduma Ainujumala pilt. Jumala au hakkas purunema, jagunedes paljude eri jumaluste vahel. Iisraeli rahvale, ainsale kõigi rahvaste seast, sai osaks õnnis ülesanne: säilitada läbi aastatuhandete usk Ainujumalasse. Jumal kui Kolmainus avanes alles hiljem kristluses ja Kristuse kaudu.

Kui Jumal meile midagi avab, kaasneb sellega ka meie vastutus. Me ei saa „unustada", et meile kui kristlastele on avatud Jumala sisemine olemus, mis on  ühtaegu nii Ainus kui ka Kolmainus. See on nagu põlev küünal, mille keha sümboliseerib Jumal-Isa, taht Poega ja leek Püha Vaimu. Ei ole olemas põlevat küünalt, kui üks nendest komponentidest on puudu. Põlev küünal on alati kolmainsus.

Ka inimene on Püha Sõna järgi kolmainsus: tal on ihu, hing ja vaim. Ihu on nagu küünla keha, hing aga nagu taht, mis tervet küünalt läbib. Vaimuleek põleb aga ainult usklikus inimeses, süttinuna Jumala Sõnast ja Vaimust. Mitteusklik inimene on seega nagu küünal, mis ei põle. Kui ta pole veel uskuma hakanud, on ta nagu küünal, mida ei ole veel süüdatud. Kõige hullem on aga see, kui inimene on Jumalasse uskunud ja siis sellest taganenud. Sel juhul on ta nagu kustunud tahiga küünal, aga kustunud taht muutub kõvaks ja kipub koguni murduma. Siis võib juhtuda, et hiljem polegi enam võimalust süttida ...

Ka rahvas on kolmainsus: umbes miljon eestlast on kui küünal, eesti kultuur ja keel on selle küünla taht ja usk Jumalasse on leek. Rahval ilma  kolmainsuseta pole tulevikku ega õnnistatud olevikkugi. Soovin palvetades, et eesti rahvas ning iga meie hõimurahvas oleks oma olemuselt kolmainsus: et meie rahvad kasvaksid ja tugevneksid, et neil oleks rikas, arenev kultuur ja keel, ning üle kõige põleks selge leegina nende usk Jumalasse! Aamen.

Ingeri Evangeelse Luterliku
Kiriku misjonipastor Arvo Survo lühendatud kujul avaldatud jutlus
sai peetud hõimurahvastele pühendatud oikumeenilisel palvusel
Tallinna Jaani kirikus 21. oktoobril 2012. a 

Hõimurahvaste Aeg 2013 (9) lk. 4.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn