Piiblitõlketöö

Setokeelne evangeeliumiraamat on pärimuse kandja

Setokeelse2013k_17_250px evangeeliumiraamatu täiendatud ja uuendatud tõlke ilmumine aastal 2013 (tiraaž 800 eksemplari) on loomulikuks jätkuks seto rahvusliku identiteedi tugevnemisel ja tugevdamisel. On väidetud, et omakeelse pühakirja maht on väikerahva rahvusliku teadvuse mahu väljendajaks. Kas see just päris nii on, ei julge mina küll väita, ent teatud indikaator on see siiski. Loodetavasti ei jää neljast evangeeliumist koosnev raamat viimaseks setokeelseks pühakirjatõlkeks ning sellele lisandub terve Vastne Testament. Ja ehk sünnib setode sekka tulevikus neidki, kes võtavad vaevaks ka vanaheebrea keelega tegeleda. Et saada kaante vahele Vana Testament.

1926. aastal ilmus vastuolulise saatusega luteri pastori Ernst Puusepa nelja evangeeliumiraamatu setokeelne tõlge, mida pisut keeleliselt toimetas Paulopriit Voolaine. Tõlge sündis mitte kreeka, vaid eesti keelest ja oli toonase kõnepruugi rohkuse ja saksapärasuste tõttu üpris eestipärane. Tolle evangeeliumiraamatu tiraaž oli väike ja seetõttu on selle väljaande leidmine tänasel päeval nõela heinakuhjast otsimine. Et aga setokeelsete pühakirjatekstide kasutamine on leidnud viimastel aastatel üha enam liturgilist kasutust, siis on üpris loomulik, et setode kui õigeusu pärimusel püsiva rahva kirjavaras ning ka koduses kasutuses võiks evangeeliumiraamat taas olla.

Loe edasi: Setokeelne evangeeliumiraamat on pärimuse kandja

Uus Testament toob rõõmu Tveri karjalastele

Tveri 2012f_18_Tver_UT_300pxkarjalaste piirkonnas Lesnoje külas korraldati 2012. aasta juulis juba 11. korda soome-ugri rahvaste kultuuripidustused, kus soovijad võisid endale saada päriskarjala ehk vienakarjala keelse Uue Testamendi ja selle audioversiooni. Lisaks võis nii mõnigi tunda rõõmu Piiblilugudest aunusekarjala keeles.

Uue Testamendi väljaanded jõudsid paljudesse tverikarjalaste rajoonikeskuste ja külade kirikutesse, raamatukogudesse ja koolidesse. Kokku toimetati sinna 570 Uut Testamenti, sadakond piiblilugude raamatut, lisaks 120 Luuka evangeeliumi audioversiooni vienakarjala keeles. Karjala keelt räägitakse paljudes Tveri külades.

Tekst ja Foto: Helsingi Piiblitõlkeinstituut
Hõimurahvaste Aeg Nr 8, 2012. lk. 18.

Mansid saavad piiblitekste kuulata

Siberis 2012f_13_mansi_salvestamine_300pxSosva manside külas salvestati suvel piiblilugude audioversioon ning väljavõtteid Luuka ja Johannese evangeeliumist. Külarahvas oli tööst vaimustuses ja tekstile oma hääle andjatest puudu ei tulnud.

Salvestustiim koges, et ehkki mõnedes külades võib siin usklikke kohata, pole enamikul mansidest Piiblist mingeid teadmisi. Ka on emakeeles lugemine paljudele vaevaline ning tekste tahetakse kuulata. Valminud audioväljaanded saadetakse mansi kogudustele, kultuurimajadele ja raamatukogudele. Peagi saab lugusid kuulata ka veebist, sest internetiühendus on seal hea.  

Kuulda evangeelium Mansi keeles siit.

Tekst ja foto: Helsingi Piiblitõlkeinstituut
Hõimurahvaste Aeg Nr. 8, 2012. lk. 13.

Soome-ugri Piiblitõlkimise raport 2012

Handi
Välja antud: Markuse evangeelium (2000), väljavõtteid Luuka evangeeliumist (2007, 2009) väljavõtteid Johannese evangeeliumist (2009), Luuka evangeelium (2011, 2012)
Audioversioon: Markuse evangeelium (2010)
Töös: Apostlite tegude, 1. Moosese raamatu tõlkimine ja ülevaatamine
Päevakorral: Luuka evangeeliumi audioversioon 2012. a
Karjala  - Aunusekarjala (livvi)
Välja antud: Uus Testament (2003), Psalmid (2006), 1. Moosese raamat (2010)
Audioversioon: Uus Testament (2003), Psalmid (2006)
Töös: Õpetussõnade ülevaatamine
Päevakorral: Joona kirja avaldamine 2012. a
Karjala - Vienakarjala (päriskarjala)
Välja antud: Uus Testament (2011)
Audioversioon: Uus Testament (2011)
Komi - Sürjakomi
Välja antud: Uus Testament (2008)
Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium, Apostlite teod, Pauluse kiri Tiitusele, Juuda kiri, Johannese kirjad (2011)
Töös: Psalmide lõplik kontrollimine, 1. Moosese, Jesaja ja Saamueli raamatute tõlkimine ja ülevaatamine
Päevakorral: Psalmide avaldamine 2012. a
Komi - Permikomi
Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod (1996-2009)
Töös: Uue Testamendi tekstide ülevaatamine
Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine lähiaastail
Mansi
Välja antud: Markuse evangeelium (2000), väljavõtteid Luuka evangeeliumist (2007), väljavõtteid Johannese evangeeliumist (2009)
Audioversioon:  Luuka evangeelium 2:1-20 ja Luuka evangeelium 2:1-20 (2012)
Töös: Matteuse, Luuka ja Johannese evangeeliumi tõlkimine ja ülevaatamine
Päevakorral: Johannese evangeeliumi avaldamine 2012. a
Mari
Välja antud: Uus Testament (2007)
Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium, Apostlite teod (2011)
Töös: 5 Moosese raamatut, Psalmid
Päevakorral: 1. Moosese raamatu avaldamine 2012. a
Mäemari
Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod (1994-2011)
Audioversioon: Luuka evangeelium (2011)
Töös: Uue Testamendi tõlkimise lõplik kontrollimine
Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine lähitulevikus
Mordva - Ersa
Välja antud: Uus Testament (2006), Psalmid (2011)   
Audioversioon: Luuka evangeelium (2011)
Töös: 1.-2. Moosese raamatu ja Õpetussõnade ülevaatamine, Saamueli ja Kuningate raamatute tõlkimine
Päevakorral: Õpetussõnade avaldamine
Mordva - Mokša 
Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod, Pauluse kiri roomlastele (1993-2009) 
Audioversioon: Luuka evangeelium, Apostlite teod (2011)
Töös: Uue Testamendi tekstide ülevaatamine
Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine lähiaastail
Udmurdi
Välja antud:  Uus Testament (1997), Psalmid (1999), Joona, Jesaja, Iiobi, Saamueli, Kuningate raamatud (2004-2007)
Audioversioon:  Matteuse, Markuse, Johannese evangeelium (2011)
Töös:  Uus Testament (üle vaadatud) ja Vana Testamendi lõplik kontrollimine.
Päevakorral:  Piibli avaldamine 2013. a
Vepsa
Välja antud: Uus Testament (2006)                             
Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium (2012)   
Töös: Õpetussõnade tõlkimise alustamine
Päevakorral: Psalmide avaldamine 2012. a

Piiblitõlkimise uudised

12_Atamonov_450pxKuulatav Sõna udmurtidele
Udmurdi keeles on pooleli psalmidest audioversiooni salvestamine. „Psalmide CD saab olema suurepärane kink igale udmurdile, eriti aga neile, kes ei näe lugeda või ei pääse mingil põhjusel kirikusse,“ teab udmurdi piiblitõlkija, õigeusukiriku vaimulik Mihhail Atamanov.

Kuulatav versioon on valminud ka osadest evangeeliumitekstidest. 2011 oktoobri lõpul algas kohalikus raadios ka sari, kus Isa Mihhail Atamanov evangeeliumitekste loeb ja loetu põhjal mõtiskleb.  Saate kuulda Matteuse ja Markuse Evangeeliumit udmurdi keeles siit.

Terviklik piiblitõlge udmurdi keelde vajab kohati veel ülevaatamist ja lugejailt tagasiside kogumist, enne kui kogu Piibel mõne aasta pärast trükki võib minna. Praegu on udmurtide lugemislaual 1997. aastal ilmunud Uus Testament ning mõned Vana Testamendi raamatud.

Pisarateni liigutavad psalmid

Ersamordvalastele ilmus 2011. aasta jõuluks trükist Psalmide raamat. Selle käsikirja juba suvel lugeda saanud luterliku koguduse vaimulik Aleksei Aljoškin tunnistas, et tal läks suurest rõõmust esimese hooga ööuni ära – emakeelsena läks tekst nii sügavalt hinge. „Olen varem lugenud psalme küll vene, küll soome keeles, aga kunagi ei ole need nii lähedastena tundunud kui nüüd. Aina lugesin ja nutsin,“ tunnistas Aljoskin, kes küsis tõlkijailt mõned tekstid juba siis ka koguduses kasutamiseks, et need sealgi lohutust ja julgustust tooksid.

Laiema lugejaskonnani jõudsid ersakeelsed psalmid uue aasta hakul. Tänavu, mil tähistatakse mordva ja vene rahva ühise ajaloo 1000. aastat, soovivad mordvalased emakeelset kirjasõna eriti esil hoida ning psalmide raamat ilmus seega väga sobival ajal. Raamatut trükiti esialgu 5000 eksemplari ja seda võib leida kogudustes, raamatukogudes ja koolides. Ühe raamatu hinnaks koos transpordikuludega kujunes umbes 2 eurot ning juba plaanitakse kordustrükki.

Miks on vaja piiblitõlkeid väikestesse keeltesse

11_Anita_200px2011. a novembris toimus Stockholmis järjekordne soome-ugri kristlike juhtide konverents, kuhu oli saabunud külalisi Komi- ja Marimaalt, Udmurtiast, Mordva Vabariigist, Ungarist ja mujalt. Konverentsi käigus viidi läbi paneeldiskussioon misjonitööst Uuralite piirkonnas, kuulati ära arvukalt ettekandeid ja külastati kohalikke kogudusi.

Soome-ugri konverentsi üheks elavamaks aruteluteemaks oli Piibli tõlkimise vajalikkus hõimurahvaste keeltesse. Kas seda on ikka vaja, kui Venemaal elavad hõimurahvad oskavad vene keelt? Anita Laakso Helsingi piiblitõlkeinstituudist meenutas aastakümnete tagust aega, kui tolleaegsesse piiblitõlkijate kontorisse Stockholmis saabusid maride, komide ja udmurtide kirjad palvetega piiblitõlke avaldamiseks nende emakeeles. Kuidas saab sellises olukorras öelda „ei“, küsis Anita Laakso. 1983. aastal avati soome-ugri tõlkeosakond Helsingis, sest Soome kaudu oli kergem leida kontakte komide, maride ja udmurtidega, samuti Mordvas. Anita sõnul küsisid inimesed sageli, milleks neid tõlkeid vaja on, kuid tõlkijad ise uskusid kindlalt, et ukse idanaabrite juurde avas Jumal. On ju Ilmutusraamatus kirjutatud, et kõik rahvad peaksid Jumalat teenima ja ülistama oma emakeeles!   11_Larissa_200px
 
Mari rahvusest piiblitõlkija Larissa Orzajeva sõnul ei ole misjonärid alati mõistnud, kui vajalik on rahvale läheneda tema emakeele kaudu. Isegi vaid mõni fraas selle rahva keeles võib saada ühendavaks niidiks. Jumal tahab väljendada oma armastust igale rahvale, rääkida iga rahva keeles, on Larissa veendunud. Näiteks maridele on vene keel mõistuse, mari keel aga südame keel. Larissa tunnistas, kuidas ta oli lausa vapustatud, kui hoidis esmakordselt käes marikeelseid psalme. „Mõistsin psalme lugedes, et see ei ole lihtsalt tõlge, vaid see on minu keel!“ 

Komi pastori Daniil Popovi isa tõlkis raskel nõukogude ajal kogu Piibli komi keelde.  Miks ta seda tegi? Daniili sõnade järgi tekkis isal küsimus: kas Jumal saab aru minu keelest, kui ma 11_Daniil_200pxolen komi rahvusest? Ja kas ta ikka vastab mulle minu emakeeles? On ju komid teise sordi rahvas, hüljatud Jumala poolt, nagu öeldakse. Isa leidis kinnituse Piiblist, kus on kirjas, et Jumala Sõna kuulutatakse kõikides keeltes. Piibli lugemist võõras keeles võrdles Daniil eluga lastekodus: „Minge lastekodusse ja küsige lapselt, kas sa tahad elada siin, kus sind toidetakse ning kantakse hoolt su riietuse ja hariduse eest, või tahad sa elada perekonnas? Mõistagi perekonnas, isegi kui seal puuduvad samasugused tingimused! Sama ebaloomulikult kõlab küsimus – kui kõik oskavad vene keelt, milleks siis mari, komi, udmurdikeelset tõlget? See on ju meie emakeel! Mina ja minu rahvas, komid, ei taha kaduda, ja meie lootus, ainus vahend ning kindlustus tuleviku jaoks on emakeelne Piibel! Seepärast ei saa piiblitõlketöö ja selle toetajate pingutused jääda ilma heade viljadeta!“


Fotod: Åke Lager

Hõimurahvaste Aeg  Nr. 7, 2012. lk. 11. 

Loe edasi: Miks on vaja piiblitõlkeid väikestesse keeltesse

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn